ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੱਕਾਨਾਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।