ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Antivirus) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ (ਕੰਪਿਊਟਰ) ਨੂੰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।