ਐਤਵਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ