ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ

(ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ