ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਇੱਥੇ

δQ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਪ
T ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ