ਐਨਟ੍ਰਾਪੀ

(ਐਨਟ੍ਰੌਪੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਇੱਥੇ

δQ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਪ
T ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ