ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਾਬੌਲਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਐਨਾਬੌਲਿਜ਼ਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ