ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਨੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਅਤੇ ਡਰਮਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ