ਕਾਪਾ (ਵੱਡਾ: Κ, ਛੋਟਾ: κ ਜਾਂ ϰ; ਯੂਨਾਨੀ: κάππα) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।