ਕੁਈਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇਸੋਧੋ