"ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਸਦੇ ਵਿਚੋ ਗੋਲੀਆਂ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦੂਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਸਦੇ ਵਿਚੋ ਗੋਲੀਆਂ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)