"ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਬਹੁਤੇ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ [[ਅਣਵੀ ਭਾਰ]] ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<ref>http://www.lgschemistry.org.uk/PDF/Thermosoftening_and_thermosetting_plastics.pdf</ref><ref>{{cite journal | author= Baeurle SA, Hotta A, Gusev AA | title= On the glassy state of multiphase and pure polymer materials| journal=Polymer | year=2006 | volume=47 | pages=6243–6253 | doi=10.1016/j.polymer.2006.05.076}}</ref>ਲਗਭੱਗ ਬਹੁਤੇ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ [[ਅਣਵੀ ਭਾਰ]] ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।