ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ