ਗਾਇਕ

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਇਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਾਇਕ