ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵ ਸੀ।  

Guru teaching students in a gurukula

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ।

  • (1) ਗੁਰੂਕੁਲ
  • (2) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
  • (3) ਤਪਸਥਲੀ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ

  • ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹਿ ਹੈ।