ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ

Add topic
Active discussions

Improvements neededਸੋਧੋ

The article is facing multiple issues:

  • Write it (and every wiki article) in you own words. Some of the parts facing copy-paste issue from the only source provided.
  • Neutral view is to be maintained. Never use ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ. The "author=" parameter of the cite web template can be use for the author's name.
  • Easy language i.e. Punjabi words should be used.
  • The orphanage is to be fix by linking the appropriate/related articles to it by via blue links or creating ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ section in the related ones. Existing and related articles are also to be linked from here (via blue links).
  • And please fix the copy-paste issue by writing it in your own words, removing unnecessary useless text that is merly increasing the size.

Hope more suggestions will come out of the discussion. Thanks for the contribution. --tari Buttar (talk) ੧੫:੦੨, ੮ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ|||ਸੋਧੋ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ Guglani ਜੀ|॥।-- ਸੰਧੂ | kJ (talk) ੧੩:੫੦, ੯ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Kooljeet, you should use Guglani's talk page for this as articles' talk pages should not be used for talk that sounds personal. They should use only for discussing the relatings. Please! --tari Buttar (talk)
Return to "ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ" page.