• ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ||
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |
  • kJ


Wiki.png ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 39,175 ਲੇਖ ਹਨ ।।
ਪੰਜਾਬੀ-3ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।LਓLਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਹੈ।