• ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ||
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |
  • kJ


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 54,457 ਲੇਖ ਹਨ ।।
ਪੰਜਾਬੀ-3ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।



LਓLਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਹੈ।