• ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ||
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |
  • kJ


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,591 ਲੇਖ ਹਨ ।।
ਪੰਜਾਬੀ-3ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।LਓLਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਹੈ।