ਘਟੋਤਕਚ ਭੀਮ ਅਤੇ ਹਿਡਿੰਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ।[1]

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਘਟੋਤਕਚ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ