ਜਪਾਨੀ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: