ਜਾਰਜੀਅਨ (ქართული ენა) ਜਾਰਜੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।