ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਰਾਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਟ ਇੰਜਣ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਕਟ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਕਟ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਆਪ ਢੋਹੰਦਾ ਹੈ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਇੰਜਣ (air breathing) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ।

ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ