ਡਾਈਕੋਟ ਜਾ ਫਿਰ ਦਵਿਬੀਜਪਤਰੀ ਉਹ ਸਪੁਸ਼ਪਕ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਜਪਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਿਬੀਜਪਤਰੀ ਬੂਟੇ ਹਨ।

;"|ਡਾਈਕੋਟ
Lamium album (white dead nettle)
Lamium album (white dead nettle)
;" | ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
Kingdom: ਬੂਟਾ
Included groups
Excluded groups
Synonyms
  • Dicotyledoneae