ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ (D.N.C. ਜਾੰ DNC) ਇੱਕ ਲੋਕਾੰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। D.N.C. ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫ਼ੇਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾੰਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ