ਡੱਡੀ ਕਿਸੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਭਿੰਡ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੱਡੀਆਂ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ