ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ