ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਧਰਤ ਦਿਹਾੜਾ (: Earth Day ਅਰਥ ਡੇ) ਹਰ ਸਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।