ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਿਤ੍ਰਵੀਰਯ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅੰਬੀਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਇਹ  ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਂਧਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਕੌਰਵ ਅਖਵਾਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਾਸਨ ਪਹਲੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।[1]

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਾਂਧਰੀ ਨਾਲ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ