ਨਾਗਾਨੰਦ (ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ) ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ (606 ਈ. - 648 ਈ.) ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਮੁਤਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ