ਨੋਈਥਰ ਦੀ ਥਿਊਰਮ (ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ੍ਹ)

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਨੋਈਥਰ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ;

ਐੱਮੀ ਨੋਈਥਰ ਦੁਆਰਾ ਥਿਊਰਮਾਂ