ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ।

"a human eye"
ਨੰਗੀ ਅੱਖ