ਤਰਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਤੱਤ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੌਲਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਗਮੁੰਤ ਬਾਓਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।