ਉਹ ਸ਼ੈਅ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਜਿਹਦਾ ਘਣ ਅਤੇ ਹੁਜਮ ਹੋਵੇ ਪਦਾਰਥ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਣਸੋਧੋ

  • ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਵਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਠੋਸ, ਤਰਲ ਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਨੇਰ ਪਦਾੱਰਥ

ਚੂੰਬਕ