ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਲਜ (ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ) ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ (ਜਾਂ ਖੇਤਰ) ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਨੋਟ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ