ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ

(ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ (ma) ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣਵੀ ਕਣ, ਉੱਪ-ਪਰਮਾਣਵੀ ਕਣ ਜਾਂ ਅਣੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਕੀਕਿਰਤ ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ 1 ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ-12 ਪਰਮਾਣੂ (ਅਚੱਲ) ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 1/12 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[1] ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਭਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਥੀਅਮ-7 ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ: 3 ਪ੍ਰੋਟਾਨ, 4 ਨਿਊਟਰਾਨ ਅਤੇ 3 ਬਿਜਲਾਣੂ (ਸਾਰੇ ਬਿਜਲਾਣੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਭ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ~1/4300ਵਾਂ ਹਿਸਾ ਹੈ)। ਇਹਦਾ ਭਾਰ 7.016 u ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਰ ਲਿਥੀਅਮ-6 (ਭਾਰ 6.015 u) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨਿਊਟਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਣਵੀ ਭਾਰ (ਔਸਤ) ਘਟ ਕੇ 6.941 ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. ਆਈਯੂਪੈਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ("ਗੋਲਡ ਬੁੱਕ") (੧੯੯੭)। ਲਾਈਨ ਉਤਲਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਰੂਪ :  (2006–) "atomic mass".