ਪਲੈਂਕ ਯੂਨਿਟਾਂ

ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਲੈਂਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਪ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭੌਤਿਕੀ ਸਥਿਰਾਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਭੌਤਿਕੀ ਸਥਿਰਾਂਕ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਸਮੇਂ 1 ਦਾ ਸੰਖਿਅਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਾਰ ਇਕਾਈਆਂਸੋਧੋ

ਮਹੱਤਤਾਸੋਧੋ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂਸੋਧੋ

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਭੌਤਿਕੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂਸੋਧੋ

ਗਰੈਵਿਟੀਸੋਧੋ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮਸੋਧੋ

ਤਾਪਮਾਨਸੋਧੋ

ਪਲੈਂਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਪੈਮਾਨੀਕਰਨਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਨੋਟਸਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ