ਪੋਲਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ

ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ “ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਤਹਿ (ਪਲੇਨ) ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਬਿੰਦੂ (ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੋਆਇੰਟ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ (ਡਿਸਟੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਦਿਸ਼ਾ (ਰੈਫਰੈੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Points in the polar coordinate system with pole O and polar axis L. In green, the point with radial coordinate 3 and angular coordinate 60 degrees or (3,60°). In blue, the point (4,210°).

ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਬਿੰਦੂ (ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਰਿਜਨ ਸਮਾਨ) ਨੂੰ ਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਿਰਣ (ਰੇਅ) ਨੂੰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪੋਲਰ ਐਕਸਿਸ (ਪੋਲਰ ਧੁਰਾ) ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਂਗੁਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਪੋਲਰ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਐਜ਼ੀਮੁਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।