ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

(ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ (ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ