ਇਹ ਫਰਮਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਰਤੋ।