ਫ਼ਿਨੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਓਮੀ , ਜਾਂ ਸੁਓਮੇਨ ਕਿਏਲੀ [ˈsuomen ˈkieli]) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਨੋ-ਅਗਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਸਟੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਸੋਧੋ

ਵਿਆਕਰਨਸੋਧੋ