ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

(ਫ਼ਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੋਧੋ