ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ।

ਬਰਥਾ ਵੌਨ ਸੁੱਟਨਰ
ਬਰਥਾ ਵੌਨ ਸੁੱਟਨਰ