ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਾਕ ਬੋਰਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ, ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Blackboard
A quadruple blackboard at the Helsinki University of Technology
ਹੋਰ ਨਾਂਚਾਕ ਬੋਰਡ
ਵਰਤੋਂਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂ ਸਕੇ

ਇਤਿਹਾਸ

ਸੋਧੋ

ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਸੋਧੋ
 
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ  ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ  ਲਾਓਸ, 2007
 
ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਚਾਕ ਬੋਰਡ, 2014.

ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੂਹੜਾ ਹਰਾ) ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 × 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 8 × 4 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ

ਸੋਧੋ

ਨੁਕਸਾਨ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ