ਬਸਾਲਟ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਤਸ਼ੀ (ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ) ਚਟਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਸਾਲਟ
Geology
Mountain typeਆਤਸ਼ੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਸੋਧੋ