ਬਸਾਲਟ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਤਸ਼ੀ (ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ) ਚਟਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਸਾਲਟ
ਆਤਸ਼ੀ ਚਟਾਨ
BasaltUSGOV.jpg
ਬਣਤਰ
ਮੇਫ਼ਿਕ: ਐਮਫ਼ੀਬੋਲ ਅਤੇ ਪਾਇਰੌਕਸੀਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਲੇਜੀਓਕਲੇਜ਼, ਫ਼ੈਲਡਸਪੈਥੌਇਡ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਔਲੀਵੀਨ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ