ਬੁੱਧ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: