ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੇਬਲ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧੋ

ਮਰ੍ਰੀਮ-ਵੈਬਸਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਨੂੰ "ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ "ਇੱਕ ਆਮ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਭਾ"[1]

ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਆਮ੍ਹੋ - ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ, ਸਕਾਈਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Meeting – Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary. (n.d.). Dictionary and Thesaurus – Merriam-Webster Online. Retrieved 2016-02-04.