ਬੰਬ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ moab ਅਤੇ ਰਸੁ ਦਾ foab ਹੈ