ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੌਂਗਖਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।