ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਮਗਰਿਬਵਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।