ਮਿਥਿਲਾ ਪ੍ਰਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।