ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਮੀਟਰ ਸੈਕੰਡ−1, ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ, ਜਾਂ ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲੋ

ਸੋਧੋ

1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

= 3.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
≈ 3.2808 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ
≈ 2.2369 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
≈ 1.9438 ਨਿਓਟੀਕਲ ਮੀਲ

1 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ = 0.3048 ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ

1 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ = 0.44704 ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ

1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ = 0.27 ਮੀਟਰ/ਸੈਕੰਡ

1 ਕਿਲੋਮਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

≈ 0.6213 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ
≈ 2237 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
ਗਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਓਟੀਕਲ ਮੀਲ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ
1 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ = 1 3.6 2.236936 1.943844 3.280840
1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ = 0.277778 1 0.621371 0.539957 0.911344
1 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ = 0.44704 1.609344 1 0.868976 1.466667
1 ਨਿਓਟੀਕਲ ਮੀਲ = 0.514444 1.852 1.150779 1 1.687810
1 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ = 0.3048 1.09728 0.681818 0.592484 1

(ਗੂੜਾ ਅੰਕ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ)

ਹੋਰ ਦੇਖੋ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ